Головна
Статті
Допомога
Зв'язок
 
 

Увага!
Нові вимоги до оформлення дисертацій! (Наказ МОН від 12.01.2017 № 40).

Якщо коротко:
1) нова форма титульного листа (див.);
2) віднині в дисертаціях треба оформлювати анотацію (обсяг анотації становить 0,2-0,3 авторських аркуша):
Приклад анотації:
Сорокіна Н.В. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (012 - Дошкільна освіта). - Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2016
Зміст анотації
Ключові слова (5-15 слів, через кому)
Список публікацій здобувача
1. ...

3) невеликих змін зазнав вступ. Він має містити:
обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв’язок теми дисертації із сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми або завдання);
мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження;
методи дослідження (перераховуються використані наукові методи дослідження та змістовно відзначається, що саме досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір методів, що забезпечують достовірність отриманих результатів та висновків);
наукова новизна отриманих результатів (аргументовано, коротко та чітко представляються основні наукові положення, які виносяться на захист, із зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше);
особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем опубліковано наукові праці, обов’язково зазначається конкретний особистий внесок здобувача в такі праці або розробки; здобувач має також додати посилання на дисертації співавторів, у яких було використано результати спільних робіт);
апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення);
структура та обсяг дисертації (анонсується структура дисертації, зазначається її загальний обсяг).
За наявності у вступі можуть також вказуватися:
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами - вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконувалося дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконувалася робота;
практичне значення отриманих результатів - надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх практичного використання;
4) Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій (наприклад, Гарвардським стилем);
5) Обов’язковим додатком до дисертації є список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення, форма участі).
І ще приємна новина: автореферат обіцяють невдовзі скасувати, адже за наявності анотації, переліку публікацій здобувача та обов'язкового розміщення дисертації в мережі Інтернет він ніби і не потрібен.

Замовляйте дисертацію у нас - і ви отримаєте її вже з урахуванням наведених нових вимог.

Наші статті:

Наукова робота

Доаспірантська підготовка

Вступні іспити та реферат аспіранта

Кандидатські іспити

Наукові статті, тези

Наукова школа

Наукові доповіді та впровадження результатів дисертації. Планування тем дисертацій

Підготовка наукового резерву. Педагогічна практика аспірантів

Математичне моделювання та експеримент в дисертаціях

Математичне моделювання в дисертаційних дослідженнях

Матмоделювання